She is such a joy. I can’t have a bad day with…

She is such a joy. I can’t have a bad day with her next to me. [x]