Flying start to winter holidays. [x]

Flying start to winter holidays. [x]